Поради, як правильно робити ставки

Вилюбитеспорт? Хочете, щобвашезахопленняприносилощеідохід? Тодіможнаспробуватизаробитиставкаминаспортивніподії. Адопоможутьвцьому10простихправилдляпочатківцівгравців.

Мы поможем вам сделать первый цупис регистрация и сделать ставки.

1. Насамомупочаткувамслідвизначити, щотакедлявасставки. Якщовиграшдляваснесамамета, тодалічитатистаттюсенсунемає. Аосьякщоставкинаспортдлявасспосібзбагачення, тонеобхіднопоставитисядонихякдороботи.

Дляцьогонеобхідно:
- Розробитисвоїабоскористатисявжеготовимистратегіямигри (пасивна - ставкананайбільшймовірнеподія, агресивна - ставканаспірнийматч);
- Визначитисвійігровийбанк (якакількістькоштіввиготовівитратитинаставки, скількихочетезробитиставок, якийрозмірставоквасвлаштує, щобвідразунезбанкрутувати);
- Бутипостійновкурсіподійтоговидуспорту, наякийвивирішилиставитисвоїкошти.

2. Виключітьзлексиконуслово «вірняк». Якможнабутина100% впевненимуставкахвтакійнепередбачуванійсфері, якспорт? Дотогожцейпрогноз, швидшезавсе, спираєтьсятількинакоефіцієнти. Наврядчивашійгрінеобхіднийтакийризик, щоневписуєтьсявзагальнустратегіюотриманняприбутку. Такаставка, звичайно, даєможливістьвиграшу, алеставканафаворитазазвичаймаєнизькийкоефіцієнт (1,1-1,4), ацезанадтоповільнезбільшеннякапіталу.

3. Такожслідприйнятизаправилогратитількиввеликихбукмекерськихконторах, аджечимбільшеконтора, тимсильнішевонадорожитьсвоєюрепутацією. Томуспочаткунаведітьдовідки, скількиіснуєконтора, якіпронеїзалишаютьвідгуки, ітількипісляцьогоробітьставки.

Колипобачитевисокікоефіцієнти, пропонованіневеликимиконторами, згадайте, щобезкоштовнийсирбуваєтількивмишоловці. Чиєхочякісьгарантії, щозавтравониневипаруютьсязвашимигрошима?

4. Такожнеслідставитинаявнихфаворитів, томущокоефіцієнтнизький, авониможутьівнічиюзігратиінавітьпрограти, такихприкладівбезліч. Алещонайсмішніше, ціставкинайбільшпопулярнівколігравців. Якщораптомвивсе-такизважилисянаце, неробітьвеликуставкунаперемогуфаворита.

Черезцевиможетевтратитинемаленькусуму, ащобнепітивмінусівідігративтраченігроші, необхіднобудеробитиставкиівиграватикількаразівпоспіль. Щобтакогоневідбувалося, намагайтесяробитиставкинакоефіцієнттотал (ставканазагальнукількістьзабитихголів), фору (різницявзабитихголах) аботочнийрахунок.

5. Неробітьекспрес-ставок. Цеставки, яківключаютьвсебекількавипадків, коефіцієнтиякихмножатьсяміжсобою. Алеставканевиграє, якщонавітьоднаподіянезіграло, такщочимбільшепідсумковийкоефіцієнт, тимбільшетамподійітимвищеризикпрограшу.

Алевжеякщовсе-такизважилисяспробуватиставитиекспрес, топостарайтесявибиратиланцюгнебільше2-3подій, вякихкоефіцієнтневище2. Підібратитакіподіїбуденепросто, потрібендосвідізнання, такщорададляновачків - ставтеордінарамі.

6. Укожногобуваєтаке, колиудачаповертаєтьсядовасобличчямівсівашіставкивиграють, втакийчаснеобхіднопродовжуватиграти, покищастить, аоськолипара-трійкаставокнезіграли - зумітизупинитися, щобневтратитибанкінезбанкрутувати. Ценепростозробити, аджевтакімоментирозумвідходитьнадругийплан, акеруютьлюдиноюемоції. «Зараззновупопре, заразвиграюівсеповерну, щопрограв» - цепочатоквеликогопрограшу, томущовипочинаєтезбільшуватиставкизнадієювідігратися, азновуізновупрограєте. Таквесьбанкйденанівець, івизалишаєтесянізчим.

7. Завждинеобхіднослідуватиобраноїстратегії, прорахованоюзаздалегідь, зпевноючасткоювірогідності. Унійвивжевизначилидлясеберозміркожноїставки (приблизно1-3% відзагальноїсумибанку, такпрограшнесильновдаритьповашомубюджету), кількістьрізнихставоквтиждень, скількиодинарнихіскількиекспрес-ставокнеобхіднозробити, щобзбільшитидохід . Якщовипочнетевідступативідстратегії, якусаміобрали, тоцебудепочаткомшляхудобанкрутства. Іприймітьзаправилонепідвищувативашуфіксовануставкубільшеніжнакількапунктів. Цетеждопоможенеприйтинезабаромдобанкрутства.

8. Такожневарторобитисвоїставкизособистихуподобаньдобудь-якихкомандаміспортсменам. Вониніякнеповиннібутипов'язанізвашоїмайбутньоїприбутком. Аджеякщовипоставитенаулюбленуфутбольнукоманду, аунеїзаразненайкращічаси, хтосьотримавтравму, когосьтренервирішивпоберегтиізалишиввзапасі, хтосьпростоневформі. Целегкоможеспровокуватипрограшвсьогобанку. Аякщовипоставитенасуперникаівиграєте, тонанаступнугрусвоїхфаворитівзможетесходитинастадіонівболіватизанихвживу, довівшитимсамимсвоюлюбовівідданістькоманді.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .